Naujienos

Pagalba įmonėms, patiriančioms sunkumų dėl Rusijos invazijos į Ukrainą

2022 06 22


LINEKA Kongreso, metu LPK prezidento Vidmanto Janulevičiaus paminėtas Lietuvos Respublikos Ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. 4-801 pakeitė Paskolų individualių garantijų teikimo nuostatus.

Šie nuostatai reglamentuoja Valstybinės įstaigos skirstančios valstybės pagalbą verslui INVEGA veiklą.

INVEGOS teikiamos pagalbos garantijos palengvina priėjimą prie finansavimo šaltinių verslams, nukentėjusiems nuo Rusijos Federacijos vykdomos karinės agresijos prieš Ukrainą (toliau – karas) sukeltos krizės. Pagalbos garantijos teikiamos už naujus lizingo sandorius ir naujas paskolas, skirtas investicijoms į materialųjį ir (ar) nematerialųjį turtą finansuoti ar apyvartinėms lėšoms papildyti.

Į pagalbą nuo 2022-06-07 gali pretenduoti ne tik Smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai, tačiau taip pat ir didelės įmonės, kurios nukentėjo nuo karo Ukrainoje sukeltos krizės.

Parama teikiama kaip garantijos apyvartinėms ir investicinėms paskoloms bei finansinės nuomos (lizingo) sandoriams.

Pagalbos garantijos teikiamos:

  1. materialioms investicijoms – ilgalaikiam turtui pirkti, statyti, remontuoti ar rekonstruoti;
  2. nematerialioms investicijoms – technologijų perėmimui įsigyjant patentus, licencijas ar kitas nepatentuotinas technines žinias;
  3. apyvartinėms lėšoms (trumpalaikio kredito ir (ar) kredito linijos forma), reikalingoms paskolos gavėjo veiklos vykdymui finansuoti ar (kredito linija) prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijoms (sutarties įvykdymo, pasiūlymo galiojimo, avanso grąžinimo ar mokėjimų) teikti;
  4. įmonės lėšomis (ne anksčiau kaip per paskutinius 6 mėnesius iki prašymo suteikti garantiją gavimo ir registravimo dienos) apmokėtoms investicijoms refinansuoti. Tokiu atveju kartu su prašymu suteikti garantiją turi būti pateikti išlaidas ir apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai;
  5. finansinės nuomos (lizingo) sandoriams.

Laikoma, kad paskolos ar lizingo gavėjas nukentėjo nuo karo sukeltos krizės, jei:

Importas ar eksportas sutriko dėl karo sukeltos krizės. Importo ar eksporto dalis su Ukraina, Rusijos Federacija, Baltarusijos Respublika bendrai sudarė ne mažiau kaip 25 procentus nuo bendros paskolos gavėjo importo arba eksporto (įskaitant ir su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis) dalies nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

arba

Sąnaudos kurui, elektrai ir (ar) dujoms sudarė ne mažiau kaip 3 procentus išlaidų 2021 m.

ir

Neturi arba yra nutraukęs prekybinius įsipareigojimus su Rusijos Federacija ir (ar) Baltarusija ne vėliau kaip iki 2022 m. birželio 30 d.

Norint pasinaudoti priemone, įmonė pirmiausiai turi kreiptis į finansų tarpininką - banką, kredito uniją ar lizingo bendrovę ir susitarti dėl finansavimo. Į INVEGĄ kreipiasi finansų tarpininkai.

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad pagalba, pagal šią priemonę yra de minimis pagalba. De minimis sąvoka yra vartojama apibūdinti nedidelės vertės valstybės paramą, kuriai netaikomas reikalavimas suderinti pagalbą su Europos Komisija. Didžiausia de minimis pagalba vienam ūkio subjektui per trejų mokestinių metų laikotarpį (taikomi įmonės naudojami mokestiniai metai) paprastai gali siekti 200 000 eurų. Vadinasi, jeigu įmonė per pastaruosius trejus metus yra pasinaudojusi parama kitoms priemonėms (pvz. nukentėjus nuo COVID-19, darbuotojų mokymams, verslo misijoms, parodoms ir pan.) tuomet ji į pagalbą nukentėjus nuo karo nebegali pretenduoti.

Kiek įmonė (ar įmonių grupė) jau yra panaudojusi nereikšmingos valstybės pagalbos, galima pasitikrinti čia: https://kotis.kt.gov.lt/gauti-pazyma.

Pagalbos garantijos teikiamos ne ilgesniam kaip:

72 mėnesių terminui – investicinėms paskoloms ir lizingo sandoriams;

36 mėnesių terminui – apyvartinėms paskoloms.

Investicinės paskolos grąžinimo atidėjimo terminas negali viršyti 12 mėnesių ir paskolos grąžinimai turi būti atliekami linijiniu būdu.

Pagalbos garantijos teikiamos iki 2022 m. gruodžio 31 dienos.

Didžiausia garantuojama paskolos ar lizingo sandorio suma vienam gavėjui yra 15 proc. paskolos arba lizingo gavėjo vidutinės metinės apyvartos per paskutinius 3 metus; arba 50 proc. energijos sąnaudų per 12 mėnesių ėjusių prieš paraiškos pateikimo mėnesį.

Garantijos intensyvumas – iki 90 proc.

Maksimali visų turimų pagalbos garantijų suma negali viršyti 10 mln. Eur.

 


Parašykite mums