Įstatai

LIETUVOS NACIONALINĖS EKSPEDITORIŲ IR LOGISTŲ
ASOCIACIJOS “LINEKA”

ĮSTATAI

1.    BENDROJI DALIS
1.1. Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos "LINEKA" teisinė forma – asociacija.
1.2. Lietuvos nacionalinė ekspeditorių ir logistų asociacija "LINEKA" (toliau - Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti jų interesams ir juos ginti, taip pat tenkinti kitus viešuosius interesus. Asociacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu ir kitais galiojančiais teisės aktais, Asociacijos įstatais bei Asociacijos organų sprendimais.
1.3. Asociacija – tai juridinių bei fizinių asmenų, teikiančių krovinių ekspedijavimo ir logistikos paslaugas bei su šiuo verslu susijusias paslaugas, savanoriškas susivienijimas, vykdantis Asociacijos narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, mokslinio tyrimo uždavinius bei funkcijas, atstovaujantis Asociacijos narius valstybės valdžios ir valdymo organuose, propaguojantis pažangią darbo patirtį, skatinantis visų transporto rūšių ir su juo susijusių paslaugų verslo vystymą.
1.4. Asociacija yra juridinis asmuo, kuris laikomas įsteigtu nuo jo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos. Asociacija turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Asociacija turi sąskaitas bankuose ir savarankišką balansą.
1.5. Pagal savo prievoles Asociacija atsako visu savo turtu ir neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus.
1.6. Asociacija turi savo antspaudą, kuriame įrašyta: „Lietuvos nacionalinė ekspeditorių ir logistų asociacija "LINEKA".
1.7. Asociacijos veiklos laikotarpis neribotas.
1.8. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2.      ASOCIACIJOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

2.1. Asociacijos pagrindiniai tikslai yra šie:
2.1.1. siekti sudaryti palankią aplinką krovinių ekspedijavimo ir  logistikos verslui;
2.1.2. skatinti rinkos ekonomikos sistemos plėtrą, paremtą laisvos ir sąžiningos konkurencijos principu ir bendradarbiavimu tarp verslo partnerių;
2.1.3. sudaryti asociacijos nariams kuo palankesnes sąlygas savarankiškai vystyti ir plėtoti visų rūšių logistikos ir ekspedijavimo paslaugas;
2.1.4. atstovauti Asociacijos narius santykiuose su valstybės bei savivaldos institucijomis, nevyriausybinėmis, tarptautinėmis ir kitomis organizacijomis bei asmenimis, visais su logistikos grandine susijusiais klausimais;
2.1.5. skatinti logistikos, ekspedijavimo bei kitų susijusių paslaugų plėtrą;
2.1.6. ugdyti aktyvią, pilietinę logistikos ir ekspedijavimo verslo visuomenę.

2.2.   Asociacija, siekdama savo tikslų:
2.2.1.koordinuoja Asociacijos narių veiklą, formuojant bendrą jų vystymosi ir tarptautinio ekonominio bendradarbiavimo strategiją, atstovauja juos Lietuvos Respublikos, užsienio šalių bei tarptautinėse institucijose, kurių veikla yra susijusi su krovinių ekspedijavimo ir logistikos verslu;
2.2.2.teikia rekomendacijas valstybės bei savivaldos institucijoms, nevyriausybinėms bei tarptautinėms organizacijoms dėl krovinių ekspedijavimo ir logistikos verslo vystymo;
2.2.3.teikia konsultacines paslaugas visais logistikos grandinės procesų klausimais;
2.2.4.atstovauja Asociacijos nariams parodose, konferencijose ir kituose renginiuose, kurie yra susiję su Asociacijos veikla;
2.2.5.organizuoja seminarus, mokymus, konsultacijas;
2.2.6.rengia metodinius nurodymus, informacinius biuletenius, reklaminius prospektus bei kitus leidinius asociacijos ir jos narių veiklos klausimais;
2.2.7.vykdo informacijos, susijusios su krovinių ekspedijavimo ir logistikos verslu, paiešką ir jos pateikimą Asociacijos nariams;
2.2.8.formuoja palankią visuomenės nuomonę apie Asociaciją ir jos narius, palaiko ryšius su žiniasklaidos priemonėmis;
2.2.9.nustatyta tvarka aprūpina ekspeditorius ir logistus reikalinga dokumentacija;
2.2.10. atlieka kitas funkcijas, kurios neprieštarauja Asociacijos veiklos tikslams, Asociacijos įstatams, Lietuvos Respublikos teisės aktams.

2.3.   Asociacija užsiima šia veikla:
2.3.1.mokymų organizavimas;
2.3.2.kvalifikacijos tobulinimas;
2.3.3.konsultacinė verslo ir valdymo veikla;
2.3.4.sertifikavimas;
2.3.5.moksliniai tyrimai;
2.3.6.seminarų ir parodų organizavimas;
2.3.7.transporto, pervežimo organizavimo, transporto infrastruktūros vystymo ir kitų projektų ruošimas;
2.3.8.įmonių ekonominės ir ūkinės veiklos ekspertizių vykdymas;
2.3.9.įmonių valdymo sistemų kūrimo ir tobulinimo projektų ruošimas ir įgyvendinimas;
2.3.10. leidybinė veikla;
2.3.11. mažmeninė ir didmeninė prekyba;
2.3.12.  informacinių paslaugų veikla;
2.3.13.  pagalbinė finansinių paslaugų ir draudimo veikla;
2.3.14.  teisinė ir apskaitos veikla;
2.3.15.  reklama ir rinkos tyrimas;
2.3.16.  administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla.

2.4. Asociacija atlieka buhalterinę apskaitą, teikia finansinę – buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Asociacija laikosi buhalterinę apskaitą bei finansinę atskaitomybę reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

3.   ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Asociacija Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Asociacijos įstatų nustatyta tvarka turi teisę:
3.1.1. turėti atsiskaitomąsias ir valiutos sąskaitas bankuose;
3.1.2. valdyti, naudoti jai priklausantį turtą bei lėšas ir jais disponuoti;
3.1.3. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;
3.1.4. steigti kitus juridinius asmenis, atsižvelgiant į teisės aktų numatytus apribojimus, būti kitų juridinių asmenų dalyve;
3.1.5. steigti visuomenės informavimo priemones;
3.1.6. jungtis į ne pelno organizacijas ir išstoti iš jų;
3.1.7. stoti į tarptautines organizacijas; kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, kitiems Lietuvos Respublikos teisės aktams bei Asociacijos įstatams;
3.1.8. steigti filialus ir/ar atstovybes;
3.1.9. steigti fondus;
3.1.10. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Asociacijos tikslus bei uždavinius;
3.1.11. nustatyti teikiamų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus;
3.1.12. gauti ir teikti paramą bei labdarą;
3.1.13. vykdyti Asociacijos įstatuose numatytą veiklą;
3.1.14. atlikti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktams bei Asociacijos įstatams neprieštaraujančius veiksmus ir turėti kitų Lietuvos Respublikos teisės aktams bei Asociacijos įstatams neprieštaraujančių teisių ir pareigų.

4.    ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Asociacijos nariais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys krovinių ekspedijavimo ir logistikos paslaugas bei su šiuo verslu susijusias paslaugas (įskaitant, bet neapsiribojant mokslo ir mokymo įstaigomis). Asociacijos nariais taip pat gali būti ir kiti juridiniai bei fiziniai asmenys, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų asociacijų nariams nustatytus reikalavimus.

4.2. Asociacijos nariai privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Asociacijos įstatų.

4.3. Asociacijos buveinėje, taip pat Asociacijos filialų ir atstovybių buveinėse turi būti visų Asociacijos narių sąrašas. Su šiais sąrašais turi teisę susipažinti kiekvienas Asociacijos narys.

4.4. Asociacijos narys turi teisę:
4.4.1. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
4.4.2. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie Asociacijos veiklą;
4.4.3. naudotis Asociacijos sukaupta informacija;
4.4.4. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos Kongrese, siūlyti kandidatus ir būti išrinktu į Asociacijos valdymo organus;
4.4.5. ginčyti teisme Asociacijos Kongreso bei Asociacijos valdymo organų sprendimus;
4.4.6.bet kada išstoti iš Asociacijos;
4.4.7.kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei Asociacijos įstatuose numatytas teises.

4.5. Jeigu Asociacijos nario teisės ar teisėti interesai Asociacijoje yra pažeidžiami, narys turi teisę ginti juos teismine tvarka.

4.6. Asociacijos narys privalo:
4.6.1. laiku mokėti stojamąjį ir nario mokestį;
4.6.2. laikytis prisiimtų įsipareigojimų Asociacijos atžvilgiu;
4.6.3. laikytis Asociacijos įstatų, Kongreso bei Asociacijos valdymo organų priimtų sprendimų ir nutarimų;
4.6.4. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Asociacijos įstatuose numatytas pareigas.

5.  NARIŲ PRIĖMIMO, JŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA IR SĄLYGOS

5.1. Fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys tapti Asociacijos nariais, Asociacijos sekretoriatui pateikia tokius dokumentus:
5.1.1. laisvos formos prašymą, kuriame trumpai charakterizuojama asmens veikla;
5.1.2. nustatytos formos anketą ir nario deklaraciją;
5.1.3. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją, fizinio asmens – asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
5.1.4. jei juridinio asmens profesinės veiklos (ekspedijavimo, vežimo, sandėliavimo ir kt.) civilinė atsakomybė apdrausta, draudimo poliso kopiją;
5.1.5. kitus sekretoriato prašomus dokumentus.

5.2. Prašymai dėl stojimo į narius svarstomi eiliniame Prezidiumo posėdyje, sprendimai dėl naujų narių priėmimo priimami posėdyje dalyvaujančių Prezidiumo narių balsų dauguma.

5.3. Nariai į Asociaciją priimami Prezidiumo sprendimu. Prezidiumas priima sprendimą dėl naujo nario priėmimo, atsižvelgdamas į pateiktų dokumentų turinį, finansinį pareiškėjo patikimumą bei reputaciją. Apie priimtą sprendimą pareiškėjas informuojamas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

5.4. Nariu tampama po atitinkamo Prezidiumo sprendimo priėmimo, ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo Prezidiumo sprendimo apie priėmimą išsiuntimo dienos, naujajam Asociacijos nariui sumokėjus stojamąjį ir nario mokestį. Priėmimas įforminamas Prezidiumo posėdžio protokolu.

5.5. Jei juridinis asmuo, esantis Asociacijos nariu, keičia pavadinimą, yra reorganizuojamas, pertvarkomas ir pan., Asociacijos Prezidiumo sprendimu nariu gali likti anksčiau Asociacijos nariu buvusio juridinio asmens teisių ir pareigų perėmėjas.

5.6. Nariai turi teisę bet kada išstoti iš Asociacijos, o Asociacija turi teisę pašalinti narius. Išstojusiems ir/ar pašalintiems iš Asociacijos asmenims jų įmokėtos sumos ir Asociacijos turto dalis negrąžinami. Sprendimą dėl Asociacijos nario išstojimo iš Asociacijos ar Asociacijos nario pašalinimo priima Asociacijos Prezidiumas posėdyje dalyvaujančių Prezidiumo narių balsų dauguma. Sprendimas įforminamas Prezidiumo posėdžio protokolu.

5.7. Bet kuris Asociacijos narys gali išstoti iš Asociacijos, pateikęs raštišką pareiškimą Asociacijos sekretoriatui. Nuo pareiškimo įteikimo momento pareiškėjas ar jo atstovai (jeigu Asociacijos nariu buvo juridinis asmuo) turi nutraukti savo funkcijų vykdymą Asociacijoje.

5.8. Asociacijos narys gali būti pašalintas iš Asociacijos Prezidiumo sprendimu, jeigu:
5.8.1. nario veikla ir tikslai prieštarauja Asociacijos tikslams bei uždaviniams;
5.8.2. narys nevykdo Asociacijai prisiimtų finansinių įsipareigojimų ir/ar nemoka nario mokesčio;
5.8.4. narys nesilaiko Kongreso priimtų nutarimų ir/ar Asociacijos valdymo organų sprendimų;
5.8.5. jei narys pažeidžia Lietuvos Respublikos teisės aktus ar Asociacijos įstatus.

5.9. Narys pašalinamas iš Asociacijos Prezidiumo sprendimu, ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį pranešus apie pašalinimo klausimo svarstymą Prezidiumo posėdyje ir pašalinimo motyvus nariui, kurio pašalinimo klausimas sprendžiamas. Nuo pranešimo išsiuntimo dienos šalinamiems asmenims sustabdoma narystė, neteikiamos paslaugos ir netaikomos lengvatos.

6. STOJAMŲJŲ IR NARIO MOKESČIŲ DYDIS IR MOKĖJIMO TVARKA

6.1. Stojamųjų ir Asociacijos nario mokesčių dydį bei mokesčių mokėjimo tvarką nustato Kongresas ir patvirtina tai nutarimu.

7.  АSOCIACIJOS VALDYMAS

7.1. Asociacijoje visuotinio narių susirinkimo teises turi Kongresas.
7.2. Asociacijos valdymo organai yra: Asociacijos sekretorius, Prezidiumas, Prezidentas ir viceprezidentai.

8. KONGRESAS

8.1. Kongresas turi visas Asociacijos visuotinio narių susirinkimo teises.

8.2. Kongreso kompetencija:
8.2.1. priimti ir keisti Asociacijos įstatus;
8.2.2. nustatyti Asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius;
8.2.3. rinkti Asociacijos Prezidentą ir jį atšaukti;
8.2.4. rinkti ir atšaukti Prezidiumo narius;
8.2.5. nustatyti Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir nario mokesčio dydį, jų mokėjimo tvarką;
8.2.6. priimti sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyve;
8.2.7. nustatyti Prezidento, viceprezidentų, Prezidiumo narių darbo apmokėjimo tvarką;
8.2.8. priimti sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
8.2.9. tvirtinti Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;
8.2.10. tvirtinti Prezidiumo parengtą praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą;
8.2.11. spręsti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei Asociacijos įstatuose visuotinio narių susirinkimo (Kongreso) kompetencijai priskirtus klausimus, jei tai nepriskirta kitų organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

8.3. Kongresas šaukiamas ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per metus. Eilinis Kongresas turi būti sušauktas Prezidiumo sprendimu ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Neeilinis Kongresas taip pat turi būti sušauktas, kai to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 (penktadalis) Asociacijos narių (išskyrus 10.4 p. numatytą atvejį, kai iniciatyvos teisė priklauso 1/3 (trečdaliui) narių), taip pat Prezidiumo iniciatyva.

8.4. Neeilinio Kongreso sušaukimo iniciatoriai pateikia Prezidiumui paraišką, kurioje nurodomos Kongreso sušaukimo priežastys ir tikslai, darbotvarkės projektas, pasiūlymai dėl Kongreso sušaukimo datos ir vietos. Jei neeilinio Kongreso sušaukimą inicijuoja ne mažiau kaip 1/5 (penktadalis) (10.4 p. numatytu atveju – 1/3 (trečdalis)) Asociacijos narių ir Prezidiumas nesusitaria su neeilinio Kongreso sušaukimo iniciatoriais dėl kitokių keliamų klausimų išsprendimo būdų, paskelbti apie Kongreso sušaukimą privaloma per 10 (dešimt) dienų nuo paraiškos pateikimo.

8.5. Apie šaukiamą Kongresą Prezidiumas privalo registruotais laiškais arba elektroniniu paštu informuoti visus Asociacijos narius ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Kongreso. Apie šaukiamą neeilinį Kongresą Asociacijos nariai turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki numatytos jo datos.

8.6. Pranešime dėl Kongreso sušaukimo turi būti nurodyta:
8.6.1. Asociacijos pavadinimas ir buveinės adresas;
8.6.2. Kongreso data ir vieta;
8.6.3. Kongreso darbotvarkės projektas.

8.7. Ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas iki Kongreso pradžios Kongreso dalyviams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su dokumentais, susijusiais su Kongreso darbotvarke.

8.8. Kongreso darbotvarkės projektas gali būti tikslinamas. Jeigu Kongreso darbotvarkė, nurodyta pranešime apie Kongreso sušaukimą, buvo patikslinta, tai apie darbotvarkės pasikeitimus turi būti pranešta tokia pat tvarka, kaip ir apie Kongreso sušaukimą ir ne vėliau, kaip prieš 10 (dešimt) dienų iki Kongreso. Kongresas neturi teisės priimti nutarimų darbotvarkėje nepaskelbtais klausimais, jeigu jame dalyvauja ne visi nariai. Pakartotiniame Kongrese galioja tik neįvykusio Kongreso darbotvarkė.

8.9. Kongrese dalyvaujantys nariai registruojami pasirašytinai registracijos sąraše. Šį sąrašą pasirašo Kongreso pirmininkas ir Kongreso sekretoriato vadovas.

8.10. Kongrese Asociacijos narį – juridinį asmenį – gali atstovauti to juridinio asmens vadovas ar jo įgaliotas asmuo, laikantis Asociacijų įstatyme ar kituose teisės aktuose nustatytų apribojimų.

8.11. Kongreso protokolą pasirašo Kongreso pirmininkas, Kongreso sekretoriato vadovas ir nors vienas Kongreso įgaliotas Asociacijos narys ar Asociacijos nario atstovas.

8.12. Kongreso darbą pradeda Asociacijos Prezidentas arba jo pavedimu – viceprezidentas, kuris pasiūlo išrinkti Kongreso pirmininką, kuris toliau vadovauja Kongreso darbui.

8.13. Kongresas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 (pusė) Asociacijos narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Nutarimams šių įstatų 8.2.1. ir 8.2.8. punktuose numatytiems klausimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 (dviejų trečdalių) Kongrese dalyvaujančių Asociacijos narių balsų. Kongrese 1 (vienas) Asociacijos narys turi 1 (vieną) balsą. Asociacijos valdymo organų bei kitų organų nariai, jeigu jie nėra Asociacijos nariai, gali dalyvauti Kongrese be balso teisės.

8.14. Jeigu Kongrese nėra kvorumo, Asociacijos įstatų nustatyta tvarka 1 (vieno) mėnesio laikotarpyje turi būti sušauktas pakartotinis Kongresas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio Kongreso darbotvarkės klausimais, nepaisant dalyvaujančių Asociacijos narių skaičiaus.

8.15. Asociacijos narys, turintis balsavimo teisę ir susipažinęs su Kongreso darbotvarke bei jo nutarimo projektu, gali raštu pranešti savo valią “už” ir “prieš” atskirai dėl kiekvieno nutarimo. Šie pranešimai yra įskaitomi į Kongreso kvorumą ir balsavimo rezultatus tik raštu balsuotam klausimui.

8.16. Kongreso nutarimai gali būti teismine tvarka pripažinti negaliojančiais Asociacijos narių, Prezidiumo narių, sekretoriato vadovo ar kitų asmenų pareiškimu, jeigu:
8.16.1. klausimas, dėl kurio priimtas nutarimas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo įrašytas į Kongreso darbotvarkę;
8.16.2. buvo pažeista Kongreso sušaukimo arba darbotvarkės sudarymo tvarka;
8.16.3. nutarimas prieštarauja Asociacijos įstatams, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymui ar kitiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.

 

9.   ASOCIACIJOS PREZIDIUMAS

9.1. Asociacijos veiklai laikotarpiu tarp Kongresų vadovauja Prezidiumas, kuris renkamas 3 (trejiems) metams.

9.2. Prezidiumą sudaro Asociacijos Prezidentas ir 8 (aštuoni) nariai.

9.3. Prezidiumo narius renka Kongresas. Prezidiumo nariais gali būti Asociacijos nariais esantys fiziniai asmenys arba Asociacijos nariais esančių juridinių asmenų atstovai (tų juridinių asmenų vadovai ar jų įgalioti asmenys, kurie rinkimų metu yra tų juridinių asmenų darbuotojai arba dalyviai (akcininkai ir kt.). Prezidiumo nariu išrenkamas asmuo, surinkęs daugiausia dalyvaujančių Kongrese Asociacijos narių balsų iš pasiūlytų kandidatų numatytos kvotos ribose. Jei pirmojo balsavimo metu kandidatai į Prezidiumo narius surinko vienodą skaičių dalyvaujančių Kongrese narių balsų ir tokiu būdu 8 Prezidiumo narių kvota viršijama, skelbiamas antrasis balsavimo turas ir Prezidiumo nariu išrenkamas kandidatas, gavęs daugiausiai balsų.

9.4. Prezidiumo nariu negali būti Asociacijos sekretoriato darbuotojas.

9.5. Prezidiumo narys gali atsistatydinti kadencijai nesibaigus, apie tai raštu pranešęs Asociacijos Prezidiumui. Tokiu atveju Prezidiumo nario įgaliojimai baigiasi, Prezidiumui priėmus nutarimą dėl atsistatydinimo pareiškimo priėmimo.

9.6. Prezidiumo narys gali būti atstatydintas Asociacijos Prezidiumo arba Asociacijos Prezidento teikimu Kongrese, tame pačiame Kongrese išrenkant naują Prezidiumo narį.

9.7. Prezidiumo narys netenka savo įgaliojimų, jei jis nutraukia darbo santykius su juridiniu asmeniu, kuris yra Asociacijos narys, netenka Asociacijos nario dalyvio (akcininko ir kt.) statuso arba praranda narystę Asociacijoje.

9.8. Prezidiumo nariui netekus įgaliojimų Įstatų 9.5 p., 9.7 p. numatytais atvejais, o taip pat kitais atvejais, kai asmuo nebegali eiti Prezidiumo nario pareigų dėl kitų priežasčių (mirties ir pan.), Prezidiumo nariu tampa asmuo, kuris pagal rinkiminio Kongreso balsavimo rezultatus iš nepatekusių į Prezidiumo narius kandidatų surinko didžiausią balsų skaičių. Tokiu atveju naujo Prezidiumo nario statusas patvirtinamas Prezidiumo nutarimu. Naujas Prezidiumo narys eina pareigas likusį laiką iki Prezidiumo kadencijos pabaigos.

9.9. Prezidiumo posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 (pusė) Prezidiumo narių, o priimti sprendimai yra teisėti, kai už juos balsuoja ne mažiau kaip 1/2 (pusė) posėdyje dalyvaujančių Prezidiumo narių. Nutarimai dėl viceprezidentų atšaukimo, darbo sutarčių su sekretoriato vadovybe sudarymo ar nutraukimo, Asociacijos narių pašalinimo iš Asociacijos priimami, jei už juos balsuoja ne mažiau kaip 2/3 (du trečdaliai) Prezidiumo posėdyje dalyvaujančių Prezidiumo narių. Visi Prezidiumo nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Asociacijos Prezidento (Prezidentui nedalyvaujant Prezidiumo posėdyje – pirmininkaujančiojo posėdžiui) balsas.

9.10. Prezidiumo kompetencija:
9.10.1. Prezidento teikimu renka viceprezidentus iš Prezidiumo narių ir juos atšaukia iš pareigų;
9.10.2. tvirtina specializuotas Asociacijos veiklos sekcijas, komitetus, biurus ar kitokias veiklos formas, ir jų narius;
9.10.3. tvirtina sekretoriato struktūrą, Asociacijos sekretorių, vyriausiąjį finansininką, sudaro su jais darbo sutartis bei jas nutraukia;
9.10.4. tvirtina Asociacijos pajamų ir išlaidų sąmatas;
9.10.5. tvirtina sekretoriato reglamentą;
9.10.6. nustato Asociacijos sekretoriaus darbo užmokesčio dydį;
9.10.7. priima ir šalina Asociacijos narius, sprendžia ginčytinus klausimus dėl Asociacijos narystės;
9.10.8. priima sprendimus dėl Asociacijos filialų ir/ar atstovybių steigimo;
9.10.9. nustato Asociacijos teikiamų paslaugų įkainius ir tarifus, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus;
9.10.10. svarsto Prezidiumo narių ir sekretoriato iniciatyva keliamus klausimus;
9.10.11. iškilus būtinybei skiria auditorių;
9.10.12. nustato dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo Asociacijos nariams tvarką;
9.10.13. priima sprendimus dėl bendradarbiavimo sutarčių sudarymo su kitomis giminingomis šalies ir užsienio asociacijomis, įstaigomis, organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ir įpareigoja Prezidentą, o jam nesant – Asociacijos sekretorių pasirašyti tokias sutartis Asociacijos vardu;
9.10.14. pasibaigus finansiniams metams, iki eilinio Kongreso sušaukimo dienos parengia ir pateikia Kongresui praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą bei Asociacijos lėšų ir pajamų panaudojimo ataskaitą;
9.10.15. tvirtina Asociacijos darbuotojų etatų sąrašą ir pareiginius atlyginimus;
9.10.16. tvirtina Asociacijos vyr. finansininko kandidatūrą ir įgalioja Asociacijos sekretorių pasirašyti darbo sutartį su vyr. finansininku;
9.10.17. priima sprendimą pakeisti Asociacijos buveinę;
9.10.18. atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei Asociacijos įstatuose numatytas funkcijas.

 

10.   ASOCIACIJOS PREZIDENTAS IR VICEPREZIDENTAI

10.1. Prezidentas renkamas Kongrese dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma iš Asociacijos nariais esančių fizinių asmenų arba Asociacijos nariais esančių juridinių asmenų atstovų (tų juridinių asmenų vadovų ar jų įgaliotų asmenų, kurie rinkimų metu yra tų juridinių asmenų darbuotojai ar dalyviai (akcininkai ir kt.). Jei kandidatų yra daugiau nei 2 (du) ir pirmame balsavimo ture nei vienas iš jų nesurenka daugiau kaip 1/2 (pusės) Kongrese dalyvaujančių narių balsų, tada skelbiamas antrasis balsavimo turas, kuriame Prezidentas renkamas iš 2 (dviejų) kandidatų, pirmajame balsavimo ture surinkusių daugiausia balsų.

10.2. Prezidentas renkamas 3 (trejų) metų kadencijai. Tas pats asmuo gali eiti Prezidento pareigas ne daugiau kaip 2 kadencijas iš eilės.

10.3. Prezidentas gali atsistatydinti, apie atsistatydinimą pranešęs Prezidiumui. Tokiu atveju Prezidento rinkimų klausimas įtraukiamas į artimiausio eilinio Kongreso darbotvarkę, o Prezidiumas savo sprendimu paskiria Prezidiumo narį, laikinai eisiantį Prezidento pareigas iki naujo Prezidento išrinkimo artimiausiame eiliniame Kongrese. Atsistatydinusio Prezidento įgaliojimai baigiasi, Prezidiumui priėmus nutarimą dėl atsistatydinimo pareiškimo priėmimo.

10.4. Teisę atšaukti Prezidentą iš užimamų pareigų turi tik Kongresas. Šio klausimo svarstymo iniciatyvos teisė suteikiama 2/3 (dviems trečdaliams) Prezidiumo narių arba 1/3 (trečdaliui) Asociacijos narių, kurie privalo raštu kreiptis į Asociacijos Sekretorių su prašymu dėl neeilinio Kongreso sušaukimo Prezidento atšaukimo iš pareigų klausimu ar atitinkamo klausimo svarstymo įtraukimo į eilinio Kongreso darbotvarkę.

10.5. Sprendimą dėl Prezidento atšaukimo iš pareigų priima Kongresas ir tame pačiame Kongrese išrenkamas naujas Asociacijos Prezidentas naujai kadencijai. Jei toks sprendimas priimamas neeiliniame Kongrese, 3 metų kadencijos laikas pradedamas skaičiuoti nuo artimiausio eilinio Kongreso.

10.6. Prezidentas netenka savo įgaliojimų, jei jis nutraukia darbo santykius su juridiniu asmeniu, kuris yra Asociacijos narys, netenka Asociacijos nario dalyvio (akcininko ir kt.) statuso arba praranda narystę Asociacijoje.

10.7. Prezidentui atsistatydinus iš pareigų ar jį atšaukus, o taip pat nustojus eiti šias pareigas dėl kitų priežasčių (mirties, 10.6 p. numatytų priežasčių ir pan.) nesibaigus kadencijai, Kongrese renkant naują Prezidentą, renkamas ir naujas Asociacijos Prezidiumas. Ankstesniojo Prezidiumo įgalinimai tokiu atveju baigiasi nuo naujo Prezidiumo išrinkimo. Jei naujas Prezidiumas išrenkamas neeiliniame Kongrese, 3 metų kadencijos laikas pradedamas skaičiuoti nuo artimiausio eilinio Kongreso.

10.8. Prezidentas:
10.8.1. organizuoja Prezidiumo darbą ir jam vadovauja;
10.8.2. siūlo Prezidiumui patvirtinti specializuotas sekcijas ir joms vadovaujančius viceprezidentus;
10.8.3. siūlo Prezidiumui patvirtinti Asociacijos sekretorių;
10.8.4. siūlo Prezidiumui sudaryti specializuotas komisijas, skirti jų pirmininkus iš Prezidiumo narių tarpo;
10.8.5. pasirašo darbo sutartis su Prezidiumo nariais ir Asociacijos sekretoriumi;
10.8.6. savo kompetenzijos ribose atstovauja Asociaciją valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose ir organizacijose, santykiuose su valstybės ir savivaldybės institucijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
10.8.7. atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Asociacijos įstatuose nustatytas funkcijas.

10.9. Viceprezidentai renkami Prezidento teikimu iš Prezidiumo narių pagal specializuotų sekcijų skaičių. Viceprezidentai:
10.9.1. vadovauja specializuotoms sekcijoms;
10.9.2. siūlo Prezidiumui patvirtinti specializuotų sekcijų biurus, įvairius komitetus, kitas veiklos vykdymo formas ir jų narius;
10.9.3. atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Asociacijos įstatuose nustatytas funkcijas.

11. АSOCIACIJOS SEKRETORIUS

11.1. Asociacijos sekretorių tvirtina Prezidiumas Prezidento teikimu. Darbo sutartį su Asociacijos sekretoriumi pasirašo Prezidentas, Prezidiumui patvirtinus Asociacijos sekretoriaus kandidatūrą. Prezidiumas gali nutraukti darbo sutartį su Asociacijos sekretoriumi Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka, o iki sutarties nutraukimo gali apriboti Asociacijos sekretoriaus įgaliojimus.

11.2. Asociacijos sekretorius yra vienasmenis Asociacijos valdymo organas.

11.3. Asociacijos sekretorius turi teisę Prezidiumo pavedimu veikti savarankiškai šiose veiklos srityse:

11.3.1. kontroliuoja, kaip Asociacijos nariai laikosi Asociacijai prisiimtų finansinių įsipareigojimų;
11.3.2. atstovauja Asociacijai visose valstybinėse, visuomeninėse, tarptautinėse ir kitose organizacijose, taip pat santykiuose su visais kitais juridiniais bei fiziniais asmenimis, Kongreso ir Prezidiumo nustatytais Asociacijos veiklos klausimais;
11.3.3. teikia konsultacijas ir informaciją užsienio verslininkams apie Lietuvos Respublikos ekspeditorių bei logistų veiklą;
11.3.4. platina informaciją apie Asociacijos veiklą, propaguoja jos tikslus ir uždavinius.

11.4. Jeigu Asociacijos sekretorius Asociacijoje nėra patvirtintas, jo funkcijos perduodamos Prezidiumui. Teisė atstovauti Asociaciją visose valstybinėse, visuomeninėse, tarptautinėse ir kitose organizacijose bei santykiuose su trečiaisiais asmenimis ir kitos Asociacijos sekretoriaus funkcijos tokiu atveju perduodamos Asociacijos Prezidentui.

11.5. Asociacijos sekretoriaus kompetencija:
11.5.1. Prezidiumo pavedimu Asociacijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja Asociacijai santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
11.5.2. priima į darbą Asociacijos darbuotojus, Prezidiumui pritarus jų kandidatūroms; atleidžia iš darbo Asociacijos darbuotojus;
11.5.3. organizuoja Kongreso ir Prezidiumų nutarimų įgyvendinimą;
11.5.4. Prezidiumo patvirtinto biudžeto ribose vadovauja Asociacijos veiklai Lietuvos Respublikoje ir užsienio šalyje;
11.5.5. dalyvauja Prezidiumo posėdžiuose su patariamojo balso teise;
11.5.6. atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Asociacijos įstatuose nustatytas funkcijas.

12.   TURTAS IR PAJAMŲ ŠALTINIAI

12.1. Asociacijai nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, transporto priemonės, taip pat kitas turtas, reikalingas Asociacijos įstatuose numatytiems tikslams bei uždaviniams įgyvendinti, ir kuris gali būti įgytas už Asociacijai priklausiančias lėšas, taip pat dovanojimo, pavedėjimo ar kitokiais teisėtais būdais.

12.2. Asociacijos lėšas sudaro:
12.2.1. narių ar kitų Asociacijos veikloje dalyvaujančių asmenų stojamieji, nario ir kiti mokesčiai;
12.2.2. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;
12.2.3. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;
12.2.4. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas;
12.2.5. kitos teisėtai gautos lėšos.

12.3. Valstybės valdžios ir valdymo institucijos bei įstaigos gali skirti lėšų Asociacijai tik konkrečioms tikslinėms programoms įgyvendinti bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytais atvejais. Šios lėšos gali būti naudojamos tik toms programoms bei kitiems tikslams, kuriems įgyvendinti buvo skirtos, ir tik pagal lėšas skyrusios institucijos ar įstaigos patvirtintą sąmatą. Už lėšų panaudojimą turi būti atsiskaitoma jas skyrusios institucijos ar įstaigos reikalavimu, pateikiant jų panaudojimą patvirtinančius dokumentus.

12.4. Asociacijos turtas ir lėšos turi būti naudojami Asociacijos įstatuose numatytiems tikslams bei uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomi Asociacijos nariams, jei tai nesusiję su Asociacijos veikla.

13.  LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

13.1. Už Asociacijos finansinės atskaitomybės dokumentų rengimą bei buhalterinės apskaitos vedimą atsako Asociacijos vyr. finansininkas. Jei būtina, Prezidiumas turi teisę pasinaudoti audito paslaugomis.

13.2. Vyr. finansininkė atsako už:
13.2.1. Asociacijos finansinę veiklą ir su ja susijusius buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės dokumentus;
13.2.2. Kongreso ar Prezidiumo pavedimu pateiktus Asociacijos finansinius buhalterinius duomenis;
13.2.3. Kongrese pateiktos Asociacijos veiklos ataskaitoje pateiktus finansinius duomenis.

13.3. Vyr. finansininkė Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako už Asociacijos veiklos trūkumų nuslėpimą.

14. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

14.1. Asociacija pertvarkoma ar pasibaigia (yra reorganizuojama ar likviduojama) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

15. PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

15.1. Visi Asociacijos pranešimai (išskyrus tuos, kuriuos pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma skelbti viešai) išsiunčiami Asociacijos nariams registruotais laiškais paskutiniu Asociacijai žinomu ir naudojamu nario adresu arba elektroniniu paštu.

15.2. Asociacijos vieši pranešimai ir skelbimai teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais skelbiami dienraštyje „Lietuvos Rytas“ arba Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti.

15.3. Apie Asociacijos reorganizavimo sąlygų sudarymą, sprendimą pertvarkyti Asociaciją arba Asociacijos likvidavimą turi būti paskelbta dienraštyje „Lietuvos rytas“ 3 (tris) kartus ne mažesniais kaip 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų intervalais arba paskelbta dienraštyje „Lietuvos rytas“ 1 (vieną) kartą ir pranešta visiems Asociacijos nariams ir kreditoriams raštu.

15.4. Už tinkamą pranešimų išsiuntimą ir paskelbimą atsako Asociacijos sekretorius.

16. ASOCIACIJOS DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS PATEIKIMO NARIAMS TVARKA

16.1. Asociacijos sekretorius saugo dokumentus ir kitą informaciją apie Asociacijos veiklą. Susipažinti su jais, kreipiantis į Asociacijos sekretorių, turi teisę kiekvienas Asociacijos narys.

16.2. Asociacijos dokumentai ir kita informacija saugoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

16.3. Asociacijos narių sąrašas bei informacija apie Asociacijos veiklą Asociacijos nariams teikiama nemokamai. Kita informacija Asociacijos nariams teikiama mokamai, Prezidiumo nustatyta tvarka

17. SPRENDIMŲ DĖL ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO BEI JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO PRIĖMIMO TVARKA

17.1. Asociacija turi teisę steigti filialus ir/ar atstovybes Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Asociacija už filialo ir/ar atstovybės prievoles atsako visu savo turtu. Asociacijos filialų ir/ar atstovybių skaičius neribojamas.

17.2. Sprendimus dėl Asociacijos filialų ir/ar atstovybių steigimo ar veiklos nutraukimo priima bei filialų ir/ar atstovybių nuostatus tvirtina Asociacijos Prezidiumas. Prezidiumas taip pat skiria ir atšaukia filialo ir/ar atstovybių valdymo organų narius bei priima kitus sprendimus dėl filialų ir/ar atstovybių veiklos.

18. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

18.1. Iniciatyvos teisę keisti Asociacijos įstatus turi Asociacijos Kongresas ir Prezidiumas.

18.2. Asociacijos įstatų pakeitimus priima ir tvirtina Asociacijos Kongresas ne mažesne kaip 2/3 (dviejų trečdalių) Kongrese dalyvaujančių narių balsų dauguma.

18.3. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.


19. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19.1. Likvidavus Asociaciją, lėšos ir turtas tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

19.2. Kiti klausimai, neaptarti šiais įstatais, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

19.3. Įstatai surašyti ir pasirašyti lietuvių kalba 3 (trimis) egzemplioriais.

19.4. Šie Įstatai pasirašyti 2012 m. gegužės 31 d.

Įgaliotas asmuo:

 

Generalinė sekretorė                                            Monika Petkevičiūtė-Stručko

 

Parašykite mums