Naugarduko g. 102-403, Vilnius, tel./fax: (+370 5) 277 90 36

Pasirinkite kalbą:

Lietuvos nacionalinė

Ekspeditorių ir logistų asociacija

Fiata

Turinys
Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklės
UOSTO RINKLIAVŲ APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKA
LAIVO RINKLIAVA
NAVIGACINĖ RINKLIAVA
KRANTINĖS RINKLIAVA
TONAŽO RINKLIAVA
SANITARINĖ RINKLIAVA
KELEIVIŲ RINKLIAVA
UOSTO AKVATORIJOS RINKLIAVA
UOSTO RINKLIAVŲ TAIKYMO IŠIMTYS
Visi puslapiai

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo
ministro 2008 m. birželio 30 d.
įsakymu Nr. 3-246

 

KLAIPĖDOS VALSTYBINIO JŪRŲ UOSTO RINKLIAVŲ TAIKYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklės (toliau - taisyklės) nustato uosto rinkliavų taikymo, skaičiavimo bei mokėjimo tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymu (Žin., 1996, Nr. 53 1245) ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų rūšimis, jų maksimaliais dydžiais ir taikymo principais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 245 (Žin., 2008, Nr. 36-1284).

3. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų (toliau - uosto rinkliavos) rūšys yra šios:

3.1. laivo rinkliava;

3.2. navigacinė rinkliava;

3.3. krantinės rinkliava;

3.4. tonažo rinkliava;

3.5. sanitarinė rinkliava;

3.6. keleivių rinkliava;

3.7. uosto akvatorijos rinkliava.

4. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Karo laivas - valstybės karinėms pajėgoms priklausantis ir tai patvirtinančiais tos valstybės išoriniais ženklais pažymėtas laivas, kuriam vadovauja karininkas, reikiamu būdu paskirtas į šias pareigas tos valstybės vyriausybės, kurio pavardė yra įrašyta atitinkamame karininkų sąraše arba analogiškame dokumente, ir kurį aptarnauja įgula, paklūstanti reguliariųjų karinių pajėgų drausmei.

Keleivinis laivas (ro-pax) - keleivinis laivas, įrengtas taip, kad į jį galėtų įvažiuoti ir iš jo išvažiuoti kelių ir (arba) geležinkelių transporto priemonės.

Konteinerius vežantis laivas - laivas, į kurį konteineriai pakraunami (iškraunami) kranu.

Krovininis laivas (ro-ro) - laivas, kuris įrengtas taip, kad į jį galėtų įvažiuoti ir iš jo išvažiuoti kelių ir (arba) geležinkelių transporto priemonės, skirtas vežti ne daugiau kaip 12 keleivių.

Krovos operacija - krovinių iškrovimas iš laivo, jų pakrovimas, tvirtinimas ir krovinių dokumentų įforminimas.

Kruizinis laivas - keleivinis laivas, vykdantis tarptautinius pramoginius/poilsinius kruizinius reisus, trunkančius ne mažiau kaip 72 valandas, ir neatliekantis jokių krovos operacijų, išskyrus keleivių vežimą. Kruizinio reiso maršrutą, be išplaukimo iš pirmo uosto ir įplaukimo į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą, papildomai turi sudaryti ne mažiau kaip du uostai.

Laivybos linija - linija, kuria plaukioja laivai tarp Klaipėdos valstybinio jūrų uosto ir kitų nurodytų uostų pagal nuolatinį grafiką ir kuri įregistruota Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro (toliau - susisiekimo ministras) nustatyta tvarka.

Laivo agentas - laivo agentavimo paslaugas teikianti susisiekimo ministro nustatyta tvarka atestuota įmonė, kuri yra pasirašiusi su Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija sutartį dėl uosto rinkliavų mokėjimo tvarkos.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. 3-241 nuo 2011 m. balandžio 29 d.) Žin., 2011 balandžio 28 d., Nr. 49-2406) redakcija

Laivas, skirtas automobiliams vežti (car carrier pagal class sertifikate) – keletą uždarų denių turintis specialus laivas, skirtas transporto priemonėms, įformintoms kaip prekės, vežti.

Maksimali leistina uoste laivo grimzlė - maksimali uosto kapitono nustatyta leistina laivo grimzlė uoste esant nuliniam vandens lygiui.

Tanklaivis - krovininis laivas skystiems ir piltiniams kroviniams vežti.

Trampinis laivas - nelinijinis krovininis, nelinijinis keleivinis arba nelinijinis krovininis-keleivinis laivas.

Vienarūšių krovinių srautas - laivais per uostą vežami nuolatiniai kroviniai į (iš) konkrečius (-ių) uostus (-ų), aptarnaujami vieno vežėjo (operatoriaus), įregistravusio krovinių srautą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijoje, nurodant krovinių srauto pavadinimą, uostą arba uostus, į kuriuos arba iš kurių vežami kroviniai.

Vilkikas - laivas, kurio registracijos dokumentuose nurodyta laivo paskirtis "Vilkikas" (nepriklausomai nuo to, kuriame laivų registre jis registruotas) ir kuris velka (stumia) kitus laivus.

Uosto rinkliava - laivų savininkų (valdytojų) mokamos privalomosios įmokos Klaipėdos valstybinio jūrų direkcijai už naudojimąsi uostu.

Uosto direkcija - VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų direkcija.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatyme, Lietuvos Respublikos prekybinės laivybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 101-2300), Lietuvos Respublikos saugios laivybos įstatyme (Žin., 2000, Nr. 75-2264; 2005, Nr. 31-974), Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatyme (Žin., 1991, Nr. 30-804; 2002, Nr. 29-1034), Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatyme (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004, Nr. 73-2527), Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekse (Žin., 1996, Nr. 105-2393) ir kituose įstatymuose.