Naugarduko g. 102-403, Vilnius, tel./fax: (+370 5) 277 90 36

Pasirinkite kalbą:

Lietuvos nacionalinė

Ekspeditorių ir logistų asociacija

Fiata

Suderinta:
Lietuvos Nacionalinė Vežėjų Automobiliais asociacija LINAVA
Lietuvos Pramonininkų konfederacija
Lietuvos Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmai

Patvirtinta
Lietuvos nacionalinės ekspeditorių
asociacijos "LINEKA" IV kongrese
1997 02 27

LIETUVOS EKSPEDITORIŲ BENDROSIOS
EKSPEDIJAVIMO SĄLYGOS

1. BENDROJI DALIS

1.1. Lietuvos Bendrosios ekspedijavimo sąlygos reglamentuoja Ekspeditoriaus ir Užsakovo santykius, ekspedijuojant krovinius.

1.2. Šiose sąlygose vartojamos sąvokos:

- "Ekspeditorius" - įmonė, sudariusi sutartį, su krovinio siuntėju ar gavėju (pardavėju ar pirkėju) ir įsipareigojusi Užsakovo lėšomis, jo ar savo vardu, išsiųsti arba priimti užsakovui priklausantį krovinį, vykdyti kitus su juo susijusius veiksmus (lydėti krovinius, įforminti vežimo, prekių priėmimo - perdavimo, atsiskaitymo už vežimą ir kitus dokumentus);

- "Krovinių ekspedijavimas" - krovinių vežimo dokumentų įforminimas, vežimo sąlygų paaiškinimas, vežimo mokesčių apskaičiavimas, vežimo sutarčių su įvairių transporto rūšių įmonių administracijomis sudarymas, krovinių išsiuntimas, krovinių gabenimo kontrolė, atsiskaitymas su krovinių siuntėjais, gavėjais, savininkais, transporto įmonių administracija už suteiktas paslaugas, kitų šalių transporto firmų frachto agentų funkcijų vykdymas;

- "Vežėjas" - įmonė, kuriai leidžiama vežti krovinius Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

- "Užsakovas" - asmuo, sudaręs su Ekspeditoriumi krovinių ekspedijavimo sutartį ir pavedęs savo ar Ekspeditoriaus vardu išsiųsti ar priimti krovinį, vykdyti kitus su tuo susijusius veiksmus (lydėti krovinį, įforminti vežimo, prekių priėmimo - perdavimo, atsiskaitymo už vežimą ir kitus dokumentus).

1.3. Šiomis sąlygomis rekomenduojama vadovautis sudarant krovinių ekspedijavimo sutartis su Lietuvos ir užsienio valstybių užsakovais.

1.4. Krovinių ekspedijavimo sutartimi Ekspeditorius įsipareigoja už atlyginimą Užsakovo vardu ir sąskaita vykdyti krovinių vežimą ar ekspedijavimą arba organizuoti jų vykdymą.

1.5. Sutartis yra pagrindinis teisinis dokumentas pagal įstatymus, kitus norminius aktus ir šias sąlygas, reglamentuojantis Užsakovų ir Ekspeditorių tarpusavio santykius, atsiskaitymo tvarką ir formas, nustatantis turtinę atsakomybę už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą.

2. UŽSAKYMAI, PRANEŠIMAI IR NURODYMAI

2.1. Krovinių ekspedijavimo sutartis laikoma sudaryta nuo momento, kai Ekspeditorius gauna užsakymą, išskyrus atvejus, kai Ekspeditorius nedelsdamas atsisako šį užsakymą vykdyti.

2.2. Užsakymai perduoti faksu, teleksu, telefonu ar žodžiu nedelsiant patvirtinami raštu.

2.3. Užsakyme Ekspeditoriui nurodomi šie rekvizitai:

- krovinio siuntėjo ir gavėjo pavadinimai; krovinio išsiuntimo ir paskirties punktų adresai; krovinio pavadinimas; svoris ar kiekis; transporto priemonės pateikimo laikas; pakrovimo ar iškrovimo bei vežimo terminai; krovinio specialios vežimo sąlygos ir kiti duomenys bei dokumentai, būtini užsakymo vykdymui. Už pasekmes, kurios gali atsirasti dėl neteisingai nurodytų ar nepilnų duomenų atsako Užsakovas.

Ekspeditorius turi teisę šiuos duomenis patikrinti.

2.4. Ekspeditoriaus gautas krovinio nurodymas galioja iki jį Užsakovas atšauks.

2.5. Užsakymas perduoti krovinį gavėjui negali būti atšauktas po to, kai krovinys jau įteiktas.

2.6. Užsakovo pranešimas, kad užsakymą apmokės trečias asmuo, nekeičia Užsakovo įsipareigojimų Ekspeditoriui.

2.7. Trūkstant išsamių nurodymų, Ekspeditorius, atsižvelgdamas į Užsakovo interesus, gali veikti savo nuožiūra, ypač pasirenkant krovinio gabenimo būdą, kelią ir priemones.

3. SVARBIAUSIOS EKSPEDITORIAUS PAREIGOS

3.1. Pagal užsakymą organizuoti krovinių vežimą ir jų ekspedijavimą.

3.2. Pranešti Užsakovui apie gautus ir išsiųstus krovinius.

3.3. Konsultuoti Užsakovą dėl pervežimų efektingumo didinimo visomis transporto rūšimis parenkant racionalius maršrutus ir pervežimų būdus, mažinant įpakavimo, pakrovimo - iškrovimo ir kitų ekspedijavimo paslaugų išlaidas.

3.4. Užpildyti krovinių gabenimui būtinus dokumentus.

3.5. Pagal Užsakovo užsakymą ir jo sąskaitą organizuoti uostuose ir stotyse krovinių įpakavimą, ženklinimą, taros remontą, krovinių svėrimą, tikrinti prekių kokybę, organizuoti bandinių ėmimą, krovinio pateikimą vežti ir kitas paslaugas.

3.6. Pranešti Užsakovui tarptautinių pervežimų tarifus, uostų ir pasienio stočių rinkliavas, taip pat perkrovų, įpakavimo ir ženklinimo kainas.

3.7. Užsakovo vardu ir lėšomis sudaryti krovinių vežimo sutartis su transporto įmonėmis.

3.8. Vykdyti Užakovo gaunamų krovinių priėmimą, į sandėliavimą, perkrovas, tolimesnį išsiuntimą ir ekspedijavimą.

3.9. Šalims susitarus, už sutartą atlyginimą, vykdyti kitus kliento užsakymus.

4. UŽSAKOVO PAREIGOS

4.1. Pranešti Ekspeditoriui krovinių vežimo organizavimui visą būtiną informaciją apie krovinį ir pateikti Ekspeditoriui užsakymo vykdymui būtinus dokumentus.

4.2. Pranešti Ekspeditoriui specialias krovinio vežimo sąlygas, jeigu dėl ekspedijuojamo krovinio savybių jis gali pakenkti kitiems kroviniams, žmonėms ar aplinkai.

4.3. Atlyginti Ekspeditoriui išlaidas, kurios buvo reikalingos užsakymui įvykdyti ir sumokėti Ekspeditoriui sutartą atlyginimą.

4.4 Jei nenumatytų aplinkybių atveju Ekspeditorius daro viską, kad patenkintų Užsakovo poreikius, pastarasis turi padengti papildomas išlaidas.

5. DRAUDIMAS

5.1. Ekspeditorius privalo apdrausti krovinį tik tuo atveju, kai to pareikalauja Užsakovas užsakymu. Jeigu pavedimas apdrausti prekes netikslus arba neįvykdomas, laikoma, kad draudimo būdas ir apimtis paliekami Ekspeditoriaus nuožiūrai.

5.2. Ekspeditorius neturi teisės prekių vertės nurodymą dokumentuose laikyti pavedimu jas apdrausti.

5.3. Atsitikus draudiminiam įvykiui, Užsakovui priklauso tik tokia kompensacija, kuri buvo numatyta Ekspeditoriaus su draudiku sutartose draudimo sąlygose.

5.4. Atsitikus draudiminiam įvykiui Ekspeditorius perleidžia Užsakovui teisę pareikšti draudikui pretenzijas.

5.5. Už draudimo įforminimą ir kitus veiksmus, susijusius su draudiminiais įvykiais, Ekspeditoriui turi būti atskirai atlyginta.

5.6. Ekspeditorius privalo Užsakovo sąskaita apsidrausti nuo nuostolių, kuriuos gali patirti Užsakovas dėl ekspedijavimo sutarties vykdymo. Ekspeditorius privalo pranešti Užsakovui draudiką, su kuriuo sudaryta ekspedijavimo draudimo sutartis.

5.7 Ekspeditorius renkasi vežėjus, kurie yra apdrausti civiline atsakomybe už nuostolius, kurie vežimo metu gali būti padaryti kroviniui.

6. PASLAUGA

6.1. Ekspeditorius perduodamas apsaugon jam patikėtus krovinius į savo ar trečiųjų asmenų sandėus, privalo pranešti klientui sandėlio adresą ir saugojimo sąlygas.

7. ATSISKAITYMAI UŽ EKSPEDIJAVIMO PASLAUGAS

7.1. Užsakovas sumoka Ekspeditoriui užsakymo vykdymo išaidas ir sutartį atlyginimą 5 dienų bėgyje nuo sąskaitų gavimo, jeigu kitaip nenumatyta sutartyje.

7.2. Jeigu ekspedijavimo sutartis pasibaigia, prieš įvykdant visą užsakymą, Užsakovas privalo atlyginti Ekspeditoriui šio turėtas, vykdant pavedimą (užsakymą) išlaidas, taip pat sumokėti atlyginimą, proporcingą jo įvykdyto užsakymo daliai.

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Už neįvykdymą ar netinkamą ekspedijavimo sutarties vykdymą Ekspeditorius atlygina Užsakovo nuostolius, jeigu tai įvyko dėl jo kaltės.

8.2. Vykdant tarptautinį ekspedijavimą, Ekspeditoriaus atsakomybė apribota tarptautinėmis konvencijomis ir sutartimis. Vykdant ekspedijavimą Lietuvoje Ekspeditoriaus atsakomybė apribota Lietuvos Respublikos transporto kodeksu, kitais kodeksais bei įstatyminiais aktais.

8.3. Užsakovas atlygina Ekspeditoriui nuostolius, kilusius dėl užsakymuose nurodytų duomenų netikslumo ar neišsamumo.

8.4. Uždelsus apmokėti Ekspeditoriaus pateiktą sąskaitą, Užsakovas delspinigius moka mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka, jeigu kitaip nenustatyta sutartyje.

8.5 Ekspeditorius nelaikomas atsakingu kaip vežėjas, jeigu transportavimo dokumentai išduoti ne su ekspeditoriaus atžyma.

9. ĮVYKDYMO VIETA IR TEISMINGUMAS

9.1. Sutarties vykdymo vieta laikoma vietovė, kurioje yra Ekspeditoriaus buveinė.

9.2. Jei nenumatyta kitaip, visi ginčai, kylantys vykdant ekspedijavimo sutartis ar užsakymus, sprendžiami Lietuvos Respublikos Ūkiniame teisme arba Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų arbitraže.

9.3. Juridiniai ekspeditoriaus ir užsakovo santykiai grindžiami Lietuviškąja teise.